mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Mentransformasi Baitulmal mantapkan ekonomi ummah

Baitulmal sebuah institusi kewangan awam terpenting dalam sejarah tamadun Islam dan wujud sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Baitulmal ketika itu berfungsi sebagai satu tempat khusus untuk menyimpan khazanah umat Islam dan berperanan seperti Perbendaharaan Negara dalam konteks amalan masa kini.

Di Malaysia, Baitulmal ditadbir oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) selaras Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan bidang kuasa agama di bawah negeri.

Baitulmal negeri beroperasi mengikut Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri dan struktur organisasinya di bawah MAIN.

Tanggungjawab Baitulmal ialah mengendalikan harta orang Islam yang terletak hak kepadanya meliputi zakat, wakaf dan harta sumber am lain seperti kutipan khairat, harta pusaka tidak berwaris, baki faraid dan lain-lainnya mengikut hukum syarak serta undang-undang yang berkuat kuasa.

Berdasarkan peredaran zaman dan perkembangan dunia hari ini, peranan Baitulmal telah diambil alih oleh perbendaharaan negara yang secara amnya memainkan peranan sama seperti Baitulmal pada suatu ketika dahulu.


Pengurusan cekap meningkatkan peranan Baitulmal dalam menjana sosioekonomi ummah. - Gambar hiasan


Sumber kekuatan umat Islam

Kewujudan Perbendaharaan Malaysia dan pada masa sama adanya Baitulmal negeri sewajarnya dilihat dalam konteks saling melengkapi antara satu sama lain dan seharusnya dijadikan sumber kekuatan bagi umat Islam di negara ini meningkatkan kedudukan sosioekonomi mereka.

Namun, satu penilaian yang komprehensif perlu dibuat bagi memperkukuh dan mentransformasikan fungsi serta peranan boleh dimainkan oleh Baitulmal supaya ia benar-benar dapat memberi impak positif terhadap kedudukan sosioekonomi umat Islam di Malaysia.

Untuk itu, kekuatan semua pihak yang berkaitan perlu digembleng dalam usaha berterusan memperkasa dan mentransformasikan peranan Baitulmal di setiap negeri.

Antara aspek yang perlu diberi penekanan dalam usaha meningkatkan keberdayaan saing institusi Baitulmal ialah modal insan.

Adalah diyakini dengan memiliki sumber manusia mempunyai kepakaran dan keupayaan tinggi terutama dari segi mempelbagaikan sumber pendapatan, Baitulmal bukan sahaja dapat terus bergerak ke hadapan, malah akan menjadi institusi disegani dalam meningkatkan kedudukan sosioekonomi umat Islam.

Sebagai tambahan kepada aspek pembangunan modal insan yang cemerlang ialah urus tadbir terbaik yang dapat mengoptimumkan penggunaan sumber manusia. Kepakaran pengurusan yang berkesan digabungkan dengan sistem pentadbiran efektif akan mewujudkan ekosistem bersesuaian dalam mencapai misi dan visi sesebuah organisasi.

Dengan terlaksananya pengurusan yang cekap, secara tidak langsung objektif ditetapkan dapat dicapai dengan lebih mudah.

Dalam konteks ini, pihak pengurusan Baitulmal sewajarnya mencontohi institusi pelaburan mahupun perbankan Islam negara serta pada peringkat antarabangsa untuk dijadikan contoh supaya sistem kerja yang cekap dapat diwujudkan.

Penerokaan sumber baharu

Selain sumber kewangan dan harta bersifat tradisional yang sering kali dikaitkan dengan Baitulmal, penerokaan terhadap sumber baharu Baitulmal perlu dipergiatkan.

Contohnya, pembangunan hartanah Baitulmal, penggunaan instrumen kewangan Islam seperti sukuk, ijarah dan banyak lagi. Inisiatif itu perlu diperbanyakkan demi memastikan dana Baitulmal terus berkembang dan mampu menjadi pemangkin pembangunan sosio ekonomi ummah.

Dalam konteks wang tidak dituntut, keputusan fatwa ia dikembalikan kepada baitulmal seharusnya direalisasikan dengan segera. Baitulmal seharusnya mewujudkan pelan komprehensif dalam merangka strategi penjanaan sumber baitulmal negeri melalui pendekatan strategi lautan biru (blue ocean strategy) yang kini menjadi salah satu teras dalam usaha pembangunan negara.

Selain mendapatkan kerjasama institusi dalam negara seperti syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan institusi korporat lain, Baitulmal juga boleh menjalinkan kerjasama dengan agensi antarabangsa seperti Bank Pembangunan Islam bagi mendapatkan dana untuk membangunkan harta milik Baitulmal.

Melalui sumber dana alternatif lain yang patuh syariah seperti disebutkan itu adalah diyakini kemajuan hartanah milik umat Islam di Malaysia akan menjadi model kepada pembangunan hartanah bukan sahaja di rantau ini malah pada peringkat antarabangsa secara keseluruhan.

Institusi Baitulmal perlu diberi ruang atau dimensi baru melakukan transformasi supaya terus relevan dan kekal sepanjang zaman. Kita tidak seharusnya takut melakukan perubahan jika ada ruang penambahbaikan ke arah lebih baik kerana jika bukan umat Islam yang melakukannya, siapa lagi hendak diharapkan.

Agihan lebih adil, saksama

Firman Allah SWT yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri." (Surah al-Ra'du, ayat 11)

Justeru, pelbagai pihak perlu berusaha mencari landasan sesuai untuk melontar serta merumuskan idea yang jitu dan bernas dalam menambah baik fungsi, struktur, perundangan, sumber dana serta meneroka produk baharu yang dapat menjana hasil pendapatan Baitulmal untuk pengagihan lebih adil dan saksama.

Cendekiawan Islam dari pelbagai lapangan perlu berganding bahu untuk bermujahadah dan menggembleng idea dalam usaha menyemarakkan lagi potensi sebenar institusi Baitulmal di Malaysia.

Perbincangan dan perbahasan diharapkan dapat menghasilkan gagasan resolusi yang praktikal untuk diaplikasikan, supaya Baitulmal dapat ditransformasikan seterusnya mampu menyumbang kepada pemantapan sosioekonomi ummah serta negara secara lebih efektif.

Enam Resolusi Konvensyen Baitulmal Kebangsaan 2015

Transformasi Baitulmal perlu dilaksana dengan menyusun semula struktur Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan struktur Baitulmal dari sudut perundangan dan struktur organisasi.

Struktur Baitulmal Muslimin dicadangkan menjadi entiti berasingan seperti Kementerian Kewangan. Kecekapan sumber manusia di Baitulmal juga hendaklah diperkasakan dengan menggunakan khidmat pegawai perkhidmatan gunasama yang dibekalkan oleh kerajaan persekutuan bagi memperkukuhkan organisasi Baitulmal.

Kajian Pelan Transformasi Baitulmal dari segi struktur dan perundangan perlu dilaksanakan oleh JAWHAR bersama pakar dan penyelidik tempatan yang arif dalam bidang muamalat, perundangan dan sebagainya sementara dana kajian boleh dibiayai oleh MAIN dan kerajaan persekutuan.

Transformasi pemikiran atau perubahan minda pentadbir dan pengurus Baitulmal diperlukan untuk memperkasa baitulmal supaya tidak terikat dengan keterbatasan sedia ada seperti perundangan dan sumber kewangan.

Prosedur Operasi Standard (SOP) berkaitan pentadbiran dan pengurusan Baitulmal perlu diwujudkan dengan berkesan. Transformasi pengurusan harta Baitulmal dengan meneroka sumber baru yang wujud dalam pasaran kewangan Islam dan sumber selain daripada hasil agama.
Tags: baitulmal, ekonomi, transformasi, ummah
Subscribe

Posts from This Journal “baitulmal” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments