mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Perkasa pendidikan tahfiz negara

Tradisi hafazan bermula sejak zaman Rasullullah SAW dan dikembangkan dalam kalangan para sahabat, tabie-tabien, para ulama dan ilmuan Islam dan merintis jalan ke arah pembangunan tamadun. Ilmuan seperti Ibn Sina, Abu Qasim az Zahrawi, al Biruni, al Khuarizmi dan ramai lagi adalah huffaz (hafiz Quran) dan menjadikan al-Quran sebagai sumber ilmu dan kepakaran.

Majid Nabawi menjadikan kegiatan halaqah atau usrah dimana al-Quran menjadi sumber rujukan utama. Kemudian di bina Suffah tempat anak-anak menghafaz al-Quran dan mendalami Fardhu Ain. Ia berkembang di Quttab, Nizamiyyah dan akhirnya di Madrasah yang melahirkan ribuan huffaz dan amat menyumbang kepada pembangunan tamadun.

Di Rantau Dunia Melayu tradisi hafazan berkembang di­pondok dan madrasah atau pesanteren sama ada di In­do­ne­sia, Pattani, Singapura, Brunei dan juga Malaysia.Tradisi hafazan menjadi sebahagian dari pendidikan Islam sebagai proses menyediakan diri untuk menjadi pendakwah dan juru tarbiyyah atau pun ulama.

Di Malaysia tradisi hafazan berkembang di pondok-pon­dok, maahad tahfiz dan juga madrasah. Kini tradisi ini se­ma­kin berkembang dan minat masyarakat terhadap pe­nga­jian sebegini sangat berkembang dan minat generasi mu­da terhadapnya semakin tinggi. Ia dikembangkan oleh pengendali pondok dan maahad secara swasta dan mula berkembang secara formal dalam sistem pengajian menengah dan universiti.

Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri secara formal memulakan program rasmi beberapa orang pelajar pe­rintis dan kemudian berkembang tradisi ini oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dengan menubuhkan Da­rul Quran di Kuala Kubu Baru dengan menghasilkan persijilan dan Diploma.

Terkini Maktab Rendah Sains Mara dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama mengambil langkah memperkenalkan Pengajian Ulul al Bab di beberapa buah sekolah dengan menawarkan program hafazan di samping subjek akademik, sains dan teknologi. Ia berkembang pula dalam kalangan universiti-universiti. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) umpamanya mengadakan program persijilan bersama Darul Quran selama 18 bulan dalam kalangan ratusan pelajar terbaik setiap tahun.

Setelah menjadi huffaz mereka akan disalurkan ke kuliah yang pebagai seperti perubatan, farmasi, dentistri, sains, kejuruteraan dan banyak lagi. Sehingga kini ribuan pelajar telah menjadi huffaz dan menjurus dalam pelbagai bidang ilmu. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) juga mengambil langkah yang sama supaya tradisi hafazan ini ditawarkan kepada para pelajar disamping subjek-subjek akademik dan professional.

ANJAKAN PARADIGMA

Pengajian Hafazan yang dikendalikan oleh pihak swasta banyak keterbatasannya. Dukungan kewangan adalah se­sua­tu yang paling utama. Prasarana yang serba kurang, ku­­rikulum yang sifatnya terbatas, aplikasi metodologi pe­ngajaran-pembelajaran ikut cara lama merupakan perkara-perkara yang perlu ditingkat dan diperkasakan.

Oleh itu usaha Gabungan Persatuan Institusi Tahfiz al-Quran Kebangsaan (PINTA) telah mengumpulkan lebih 20,000 pelajar-pelajar tahfiz dalam suatu majlis yang di­ras­mikan oleh Perdana Menterii Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dimasjid Wilayah Persekutuan pada 20hb Mac lalu.

JAKIM bakal bertindak merangka Dasar Pendidikan Tahfiz Negara (DPTI). Ia suatu usaha bijaksana dan berpandangan jauh kerana perubahan paradigma sewajarnya berlaku kerana kewujudan maahad tahfiz dan institusi berorientasikan tahfiz perlukan islah supaya lulusan hari depan mereka lebih terarah dan mampu berperanan dengan baik kepada umat dan negara. Perdana Menteri memberi jaminan bahawa beliau sendiri akan memberikan perhatian secara peribadi kepada melaksanakan Dasar Pendidikan Tahfiz Negara.

Pendekatan Pendidikan Islam secara Qurani mengambil lima dimensi utama. Pertama hafazan, kemahiran memahami, upaya berfikir, pendekatan internalisasi (penyerapan) supaya wujud kesan penghayatan dan di terjemah dalam watak dan amal. Lima dimensi ini amat penting terjadi supaya natijah holistik (menyeluruh) terjadi. Ia menuntut tasawwur ilmu terbina melalui proses integrasi nakliah(wahyu) dan akliah terjadi. Satu kajian yang penulis lakukan mendapati sama ada tradisi tahfiz terpisah dengan keperluan akademi atau hafazan bergerak seiring dengan akademik dan terjadilah integrasi longgar.

Pengajian Ulul albab umpamanya bermatlamat mela­hir­kan insan tauhidik, ijtihadik dan ensaiklopedik dimana para huffaz nantinya menjadikan aspek tauhid sebagai tunjangan dalam keilmuan, pendidikan dan cara hidupnya. Para huffaz juga diharapkan mampu melakuan ijtihad terhadap isu kompleks pada masa depan dan menjadi rujukan terhadap il­mu yang pelbagai dan isu yang pelbagai juga akibat perkembangan sains dan teknologi.

Jangka panjangnya kena ada perancangan mengukuhkan epistemologi (teori ilmu) yang sifatnya sepadu. Bagaimana ayat-ayat al-Quran dalam aspek sains dan teknologi men­yantuni ilmu akliah supaya sifatnya tidak bercanggah dengan aqidah dan syariah. Ia menuntut para guru dan pensyarah memiliki kemampuan memahami kedua-dua disiplin ilmu itu secara tematik.

Guru-guru al-Quran harus memahami tema-tema sain­ti­fik dan teknologikal dan guru-guru sains dan teknologi harus memahami dan mendalami secara tematik apa yang terkandung dalam al-Quran. Contohnya mempelajari sains secara konvensional air itu dihubungkan dengan elemen hid­rogen dan oksigen H2O bagai memperjelaskan "apa itu air". Tetapi bila dihubungkan dengan al-Quran, Allah memperjelaskan bahawa air itu sebagai sumber kehidupan. Pendekatan "APA dan MENGAPA" bila diintengrasikan secara hakiki ia memberi makna yang amat luas.

Kerajaan Malaysia beberapa tahun yang lalu telah men­g­umumkan penubuhan Kolej Universiti al-Quran Malay­sia dan bakal memberi harapan kepada para calon hafiz dan para huffaz bahawa mereka mempunyai hari depan untuk menjadi huffaz yang professional, ahli akademik yang Qurani, para saintis dan teknologis berorientasi syariah dan mampu membangunkan sistem dan negara. Jika ini dapat dilakukan Malaysia bakal menjadi negara model yang membangunkan modal insan sepadu dan sifatnya menyumbang tidak saja kepada kekuatan pemahaman dan amalan agama tetapi me­miliki kualiti professional yang sifatnya menyumbang.

Oleh itu PINTA dan DPTN harus menstruktur semula institusi tahfiz yang sifatnya swasta dan formal dengan mem­perbaiki prasarana, menyusun semula kurikulum yang lebih sepadu, meningkatkan mekanisme pengajaran dan pembelajaran supaya tidak saja hafazan terjadi, ilmu berkembang, kemahiran berfikir berlaku dan pembentukan watak Qurani terjadi. - Dr. Sidek Baba Utusan Malaysia Rencana 27 Mac 2016 6:21 PM

Tags: agama, hafiz, pendidikan
Subscribe

Posts from This Journal “hafiz” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments