mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Kumpulan oportunis dalam kelompok kuasa

Dalam sistem pemerintahan moden, kumpulan atau golongan yang mengelilingi pemimpin tertinggi ne­ga­ra sentiasa wujud. Kumpulan ini, sama ada ditu­buh­kan secara rasmi oleh pemimpin itu mahupun yang ti­dak rasmi (kebiasaannya daripada golongan oportunis), de­ngan caranya masing-masing, mereka berusaha untuk men­da­pat­kan kepercayaan pemimpin.

Sesebuah organisasi menjadi kuat dan sukar digugat bu­kan hanya bergantung kepada kepintaran dan kebijaksanaan se­seorang pemimpin. Kekukuhannya bergantung kepada keakraban dan iltizam mereka yang berada di sekeliling pe­mimpin, sama ada sebagai pembantu ataupun penggerak mi­si kepimpinan.

Kumpulan yang diasaskan secara rasmi dan dibiayai oleh kerajaan secara umumnya bekerja secara profesional, ber­la­tar belakang kepakaran dan mempunyai kerangka kerja yang jelas. Sebaliknya, kumpulan tidak rasmi biasanya ter­diri daripada orang yang memiliki hubungan per­sahabatan, persaudaraan atau kepentingan politik yang sa­ma. Selain itu, kumpulan tidak rasmi juga disusupi oleh ka­langan korporat atau pihak berkepentingan terhadap kedudukan pemimpin tersebut.

Kumpulan oportunis sentiasa muncul dalam kehidupan ber­organisasi kerana merasai keistimewaan diri sendiri dan sanggup melakukan apa sahaja sehingga bertepatan de­ngan falsafah “matlamat menghalalkan cara.” Se­ba­rang penjelasan yang dibuat oleh orang lain untuk mem­per­be­tul­kan kelemahan dilihat sebagai dalih atau helah. Orang da­lam kelompok ini sentiasa bijak mencari peluang dan me­manipulasi persekitaran yang timbul.

Mereka akan berpuas hati jika hajatnya kesampaian. Me­ra­sai kemenangan itu dengan cara yang tidak berhemah, ter­uta­ma dalam persekitaran pemikiran manusia kebanyakan ber­gayutan dengan persepsi. Sumber-sumber rasmi kurang di­percayai sebaliknya sumber-sumber yang tidak rasmi di­ang­gap sebagai pembekal maklumat yang sahih dan tidak wa­jar dipersoalkan.

Kebiasaannya, kelompok oportunis tetap muncul ber­dam­pingan dengan seseorang yang berkuasa. Kelompok ini men­jadi lebih aktif dan cergas apabila berlakunya sesuatu kri­sis atau perbezaan pen­dapat dengan meng­aju­kan doktrin me­rekalah yang pa­ling baik untuk me­­nye­le­saikan masalah. Ji­ka pen­da­pat itu tidak di­te­­rima, go­longan ini sang­gup ber­ke­rat rotan dan mem­bakar jambatan.

Dalam dunia kapitalis­ma, kuasa pemimpin ka­dang­­­­­kala ti­dak mustahak ber­­banding kuasa orang-orang yang berada di seke­li­­­ling pemimpin. Misal­nya, kuasa Chief Staff of White House menjadi le­­­­­­bih besar berbanding ke­­­­­pu­­­­tusan presiden. Me­re­­­ka inilah sebenarnya yang mempengaruhi ke­pu­­­­­tu­san presiden de­ng­­an menyediakan pel­ba­­­gai mak­­lu­­mat, yang ke­­­­­­­­­mu­di­annya memaksa pem­­­buat keputusan ber­seng­­kongkol dengan per­mainan strategi.

Lantaran itu, al-Quran telah memberi amaran kepada para pemimpin untuk berwaspada dan berhati-hati terhadap orang di sekelilingnya. Meskipun pada asasnya bertujuan baik dan berniat untuk membantu pemimpin, namun jika tidak hati-hati, pemimpin itu boleh terjerumus dalam kesalahan mengambil keputusan atau terperangkap dengan permainan strategi. Mereka hanya ingin meraih laba dan mencari keuntungan peribadi. Antara keikhlasan yang dipaparkan terselit agenda.

Watak-watak sedemikian digambarkan dalam al-Quran dengan jelas. Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan daripada kalangan kamu menjadi orang dalam (yang dipercayai). Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telah pun nyata (tanda) kebencian mereka pada pertuturan mulutnya dan apa yang telah disembunyikan oleh hati mereka lebih besar.” (Ali Imran ayat 118).

Kebiasaannya kumpulan elit ini akan menafi dan meming­girkan kepentingan orang ramai. Mereka lebih berusaha membangun agenda peribadi dan pihak-pihak tertentu yang menjanjikan pelbagai kemewahan. Jika diberikan peluang menyampaikan laporan, intipatinya disaring secara strategik dan menyembunyikan realiti. Mereka bijak mencari ruang dan mencuri peluang sehingga dianggap munasabah dan tepat.

Saidina Ali r.a. menasihati salah seorang sahabatnya yang ketika itu telah dilantik sebagai gabenor agar sentiasa me­mahami aspirasi rakyat. Ali berpesan agar kualiti dan kebenaran maklumat diberikan keutamaan. Kua­liti maklumat akan membawa kepada keadilan da­lam membuat sesuatu keputusan, kerana sesuatu yang dipandang positif oleh golongan elit tidak akan ber­makna bila rakyat menafikannya. Sebaliknya, sesuatu yang dinafikan oleh golongan elit tidak akan bermakna bila rakyat memandangnya sebagai sesuatu yang negatif. Maka, “dengarlah suara rakyat.”

Ali berkata bahawa segelentir kumpulan elit akan sen­tiasa menyusahkan gabenor. Mereka akan selalu men­cuba mendapat keistimewaan ketika gabenor berkuasa. Tetapi apabila gabenor menghadapi kesulitan, mereka akan melupakannya. Mereka juga tidak menyukai keadilan, kerana hal itu akan merugikannya. Mereka adalah kelompok orang yang kurang bersyukur apabila diberi kemudahan, tidak menerima alasan apabila permintaannya terhalang.

Pada zaman kepimpinan Nabi Mu­ham­­mad SAW, muncul seorang saha­bat yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Sebagai seorang yang diberikan kepercayaan, beliau sentiasa datang mene­mui Rasulullah SAW untuk mendapat nasihat apabila timbulnya sebarang keraguan.

- Mohd Shauki Abd Majid Utusan Malaysia Rencana 23 April 2016 6:33 PM
Tags: jawatan, kuasa, pemimpin
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments