mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Khutbah Jumaat Hubungan Alam dan Pelaksanaan Ibadah

Petikan Khutbah Jumaat 20 Ogos 2021M / 11 Muharam 1443H JAKIM

Hubungan Alam dan Pelaksanaan Ibadah

Ilmu berkaitan astronomi atau disebut sebagai ilmu falak ini merupakan salah satu disiplin ilmu atau yang mengkaji alam langit dan perjalanan objek-objek di langit seperti bintang, bulan dan matahari. Ilmu falak memiliki peranannya yang sangat penting lebih- lebih lagi kepada umat Islam dalam menyempurnakan pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu.jakim.jpg

Dari sudut pandang Islam, ilmu falak ini ialah ilmu yang mengkaji segala objek di langit menurut lingkungan syara’.

Kajiannya pula mencakupi aspek kejadian dan kewujudannya, sifat fizik dan metafiziknya, hubungannya dengan Penciptanya, aplikasinya dalam ibadah dan gunaannya dalam pembentukan akhlak.

Asas kepada ilmu astronomi ialah tauhid, mengesakan Allah SWT serta mengembalikan segala teori yang ada kepada Allah SWT dan tidak bertentangan dengan syariat-Nya.

Allah SWT berfirman dalam Surah Yunus ayat 5 yang dibacakan pada mukaddimah khutbah tadi yang bermaksud: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang-benderang) dan bulan bercahaya, dan Dia lah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindah-randah) pada tempat-tempat peredarannya masing-masing) supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatNya (tanda-tanda kebesaranNya) satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui (hikmah sesuatu yang dijadikanNya)”.

Perkembangan ilmu falak telah bermula sejak kewujudan manusia di muka bumi. Sifat manusia yang sentiasa ingin tahu tentang kejadian-kejadian alam, pertukaran malam dan siang, pergerakan matahari, perubahan fasa-fasa bulan, dan taburan bintang di langit menyebabkan manusia sentiasa mengkaji dan meneliti kejadian-kejadian alam tersebut.

Pemerhatian objek-objek di langit digunakan sebagai panduan ketika pelayaran, pertanian, berburu dan lain-lain lagi.

Dapat dirumuskan bahawa pengkajian dan penelitian terhadap objek-objek di langit ketika awal tamadun manusia lebih tertumpu untuk kegunaan pekerjaan manusia sesuai dengan masa, tempat dan pekerjaan masyarakat ketika itu.

Aspirasi awal umat Islam yang menuntut ilmu, menyelidik serta menjalankan aktiviti cerapan bertitik tolak daripada ajaran Islam yang mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu.

Selepas berlakunya peristiwa Hijrah dan pembukaan Kota Mekah, sahabat-sahabat Baginda telah dihantar ke serata kawasan di luar Mekah dan Madinah bagi menyebarluaskan ajaran Islam.

Dengan itu, semakin ramai manusia yang terdiri dari Tamadun Yunani, China dan India ketika itu memeluk Islam dan mengembangkan lagi Tamadun Islam dengan identiti mereka tersendiri. Seterusnya, penterjemahan karya-karya monumental dari Bangsa Yunani dan karya ilmu astronomi India ke dalam Bahasa Arab merancakkan lagi perkembangan ilmu falak Islam.

Perkembangan ilmu falak ini berterusan sehingga zaman Uthmaniyah selepas kurun ke-17 Masihi khususnya di Damsyik dan Kaherah. Empayar Moghul di India dicatatkan sebagai lokasi terakhir terbinanya balai cerap dalam Tamadun Islam.

Antara tokoh ilmuwan Islam yang masyhur dalam ilmu falak dan menjadi rujukan termasuk kepada pengkaji bukan Islam ialah al-Khawarizmi dan al-Biruni.

Awal perkembangan ilmu falak ke negara kita sebahagiannya dipengaruhi oleh ulama Melayu yang menuntut ilmu di Mekah dan Madinah yang didedahkan dengan ilmu falak.

Para ulama ini kemudiannya menyalin semula naskhah-naskhah utama untuk dibawa balik ke Alam Melayu atau membuat karya baharu berdasarkan sumber yang telah dipelajari.

Alam Melayu juga memiliki beberapa tokoh ulama yang masyhur dalam ilmu falak seperti Syeikh Tahir Jalaluddin yang menghasilkan karya Pati Kiraan dan Natijah al-Ummi serta Syeikh Abdullah Fahim yang terlibat dengan peristiwa falak Kemerdekaan Tanah Melayu.

Dalam konteks umat Islam di Malaysia, kepentingan ilmu falak dilihat dalam ruang lingkup yang lebih khusus. Contohnya dalam penentuan waktu solat, penentuan arah kiblat, dan penyusunan takwim.

Malah, pada waktu ini juga waktu penentuan solat sunat gerhana, penetapan awal Ramadhan dan hari raya, serta hari-hari kebesaran Islam yang lain juga berpandukan ilmu falak.

Begitulah pentingnya ilmu falak dalam kehidupan manusia lebih-lebih lagi kepada umat Islam.

Bahkan, yang lebih penting ialah ilmu falak ini membuktikan dan memberikan dalil akal yang jelas lagi nyata tentang kewujudan dan kekuasaan Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam Surah al-Jaathiyah ayat 3: Maksudnya: “Sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”.

Sempena sambutan Bulan Falak Malaysia sepanjang Bulan Muharram 1443H, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dengan kerjasama NGO  dan Jabatan Mufti Negeri-Negeri sedang giat mengadakan pelbagai info, program dan aktiviti falak.

Penganjuran Bulan Falak Malaysia ini bertujuan memberi pendidikan, pendedahan dasar dan ketetapan baharu kerajaan dalam hal ehwal falak, pengaplikasian dalam ibadah dan pelancaran Kriteria Imkanur Rukyah Baharu 1443H yang telah dipersetujui oleh negara-negara anggota MABIMS )Malaysia, Brunei Darussalam, Republik Indonesia dan Republik Singapura) melalui Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Negara MABIMS pada tahun 2019 yang bertempat di Singapura.

Semoga dengan usaha ini dapat memberi pengetahuan dan input yang banyak serta kefahaman yang jelas kepada seluruh umat Islam seterusnya mencetuskan minat orang ramai bagi mendalami ilmu falak.

Justeru, mengakhiri khutbah pada minggu ini, kesimpulan yang dapat diambil sebagai pengajaran buat kita semua iaitu;

Pertama: Setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah SWT sama ada di bumi dan di langit memiliki peranan dan kepentingan masing-masing yang tersendiri.

Kedua: Ilmu falak atau ilmu astronomi merupakan salah satu disiplin ilmu Islam yang telah melahirkan ramai tokoh dan menjadi rujukan sehingga ke hari ini.

Ketiga: Ilmu falak Islam menekankan konsep ketauhidan kepada Allah SWT.

Keempat: Sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.

Renungkan firman Allah SWT dalam Surah al-Ra’d ayat 2: Maksudnya: “Allah jualah yang menjadikan langit terangkat tinggi dengan tiada bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya, kemudian Dia bersemayam di atas Arasy; dan Dia memudahkan matahari dan bulan (untuk faedah makhluk-makhlukNya) tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Allah jualah yang mentadbirkan segala urusan; Dia menerangkan tanda-tanda kekuasaanNya satu-persatu, supaya kamu yakin kepada pertemuan Tuhan kamu (untuk menerima balasan)”.
Tags: alam, ibadah, khutbah
Subscribe

Posts from This Journal “alam” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments