mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Adakah neraka kekal?

PERBAHASAN berkaitan neraka, sama ada ia kekal atau tidak merupakan salah satu mauduk yang berkait dengan akidah Islam. Persoalan yang dibangkitkan berkaitan dengan isu ini ialah sama ada neraka kekal selama-lamanya dan adakah orang yang dimasukkan ke dalam neraka kekal diazab oleh Allah SWT?


Sekiranya neraka kekal, maka tidakkah ini akan menunjukkan bahawa ada yang kekal, selain Allah SWT dan akan membawa kepada faham kepelbagaian perkara-perkara kekal (ta’addud al-qudama’) yang tidak selari dengan akidah Islam yang berasaskan tauhid. Serta adakah ini tidak bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Penyayang?

Dalam meneliti perkara ini, beberapa perkara penting harus diteliti. Pertamanya al-Quran merupakan sumber tertinggi dalam menghuraikan permasalahan akidah yang bersifat sam’iyyat (yang tidak mampu digarap oleh pancaindera dan akal manusia). Yang jelas, banyak ayat-ayat al-Quran yang menerangkan bahawa orang-orang kafir akan kekal dalam neraka. Misalnya:

i. (Bukan demikian), yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni syurga; mereka kekal di dalamnya. (al-Baqarah: 81-82)

ii. Tidaklah mereka (orang-orang munafik itu) mengetahui bahawasanya barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, kekal mereka di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang besar. (al-Taubah: 63)

iii. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahanam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang kekal. (al-Taubah: 68)

iv. Sesungguhnya orang-orang yang kafir daripada Ahli Kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahanam, kekallah mereka di dalamnya. (al-Bayyinah: 6-8)

Azab itu kekal

Sementara itu di dalam hadis Nabi SAW disebutkan yang bermaksud: "Maka aku mengeluarkan mereka (orang-orang beriman yang masuk neraka) dari neraka, sehingga tidak tersisa di dalam neraka, kecuali orang yang ditahan oleh al- Quran, iaitu orang yang pasti kekal (di dalam neraka)." (riwayat Bukhari, Muslim,dan lainnya, daripada Anas bin Malik)

Berdasarkan ayat-ayat ini, jumhur ulama Ahl Sunnah Wal Jamaah berpandangan bahawa neraka dan azab yang menimpa orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya adalah kekal. Menurut Imam Abu Hasan al-Ash’ari, semua tokoh Islam, kecuali Jahm bin Safwan berpendapat bahawa kenikmatan ahli syurga bersifat abadi dan tidak pernah putus. Demikian juga seksaan ahli neraka. Jahm bin Safwan, menurut Imam al-Ash'ari, sebaliknya berpendapat syurga dan neraka berserta penghuninya akan musnah sehingga yang ada hanya Allah, sebagaimana pada mulanya. (Abu Hassan al-Ash'ari, Maqalat al-Islamiyyin, vol.2, bawah tajuk Keabadian Nikmat Syurga dan Neraka).

Menurut para mutakallimun sifat abadinya neraka juga bermaksud ia tidak bersifat fana seperti kewujudan duniawi berdasarkan firman Allah SWT mereka kekal di dalamnya (khalidina fiha abada), namun kewujudannya tetap tertakluk kepada kekuasaan Allah (al-Taftazani, Sharh al-Aqa’id al-Nasafi, bab Syurga dan Neraka Keduanya Benar) Adakah ini bertentangan dengan ayat al-Quran (rujuk al-Qasas: 88) yang mengatakan bahawa: “Setiap perkara akan musnah kecuali wajah-Nya". Ia bukanlah satu pertentangan kerana walaupun syurga dan neraka bersifat abadi, namun ia tetap makhluk dan dicipta oleh Allah. Dengan kata lain, ia mempunyai permulaan apabila dijadikan oleh Allah. Dalam akidah Islam, ia termasuk dalam kategori alam atau apa yang selain Allah (ma siwa Allah). Dan walaupun kedua-duanya disebut oleh al-Quran sebagai kekal, kedua-duanya masih tertakluk kepada kehendak dan kuasa Allah (iradah dan kudrah Allah). Sekiranya Allah berkehendak memusnahkannya maka ia akan musnah.

Namun, oleh kerana Allah SWT telah berfirman bahawa mereka yang di dalam neraka itu kekal, maka ia akan tetap kekal. Dengan kata lain, kekalnya neraka itu adalah atas kehendak dan perintah Allah dan bukan kekal dengan sendirinya sebagaimana Zat Allah SWT. Kekalnya neraka juga tidak bersifat wajib kerana neraka seperti tiap-tiap makhluk Allah yang lain bersifat mumkin atau hadis yang bererti kewujudannya tidak wajib.

Batas waktu tertentu

Antara ulama yang berbeza pandangan dengan pandangan umum ini ialah Ibnu Qayyim al-Jawzi yang mengatakan dalam kitabnya, Syifa’ al-Alil bahawa neraka mempunyai batas waktu dan ia akan musnah apabila sampai batas waktu tersebut. Beliau berhujah dengan ayat al-Quran surah al-Naba’: 23, al-An'am: 128 dan Hud: 108.

Surah al-An'am: 128 misalnya mengatakan yang bermaksud: Mereka kekal di dalam neraka kecuali Allah berkehendak lain. Ibnu al-Qayyim berhujah bahawa al khulud ertinya tetapnya sesuatu pada waktu yang tertentu. Seandainya neraka itu kekal selamanya tentu Allah akan berfirman khalidina fiha abada.

Namun pandangan Ibnu al-Qayyim ini dapat diimbangi dengan melihat dalam ayat-ayat yang lain jelas mengatakan bahawa mereka yang ingkar akan kekal dalam neraka selama-lamanya (menggunakan perkataan khalidina fiha abada) seperti dalam surah al- Jinn: 23, Allah berfirman yang bermaksud: Orang yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya, baginya neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selamanya.

Begitu juga firman Allah SWT tentang orang kafir di neraka: Mereka menginginkan untuk keluar dari neraka namun tidak mampu. Bagi mereka azab yang kekal. (al-Ma’idah: 37) Juga firman Allah di dalam surah al-Baqarah ayat 167 yang bermaksud: Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Orang-Orang yang mempunyai iman walaupun sedikit tidak kekal dalam neraka. R. MOHD. FARID MOHD. SHAHRAN Utusan/Bicara_Agama/20140820

Tags: neraka
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments